logo anv NederlandsProfiel ANV

Het ANV is een internationale vereniging, oorspronkelijk in Brussel opgericht in 1895, die de handhaving en de ontplooiing van de Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap waar ook ter wereld ten doel heeft, de bevordering van de culturele integratie van Nederland en Vlaanderen en het onderhouden van de verbindingen met de verwante taal, het Afrikaans. Cultuur wordt in de breedste zin begrepen, inclusief de maatschappelijk-structurele dimensie van de samenwerking. Het Algemeen-Nederlands Verbond vzw is de rechtspersoon van het ANV in Vlaanderen (ANV vzw)

Meer informatie over onze vzw: PROFIEL

Contact

ANV vzw
bezoekadres (bezoek na afspraak): Vanderlindenstraat 44,
1030 Brussel
postadres: Gallaitstraat 86,
1030 Brussel
Tel. en fax:0(032)2/241.31.64
e-post: anv.vlaanderen@edpnet.be

Voor de situering van ons kantoor op de kaart klik hier


Nieuwsbrief

Vraag hier onze ANV vzw Nieuwsbrief aan d.m.v. een e-mail te sturen naar anv.vlaanderen@edpnet.be

Bestuur

Bestuur ANV vzw:
Marc Cels (voorzitter)
Herman Gevaert (ondervoorzitter)
Jan Roukens (secretaris)
Jan Deckers (penningmeester)
Hugo Rau

Actualiteit (2013 - ...)


Studiedag toekomstverkenningen sociaal beleid voor Vlaanderen R. Celis op 12 oktober 2013:


Dit initiatief is een co-organisatie van:

Beweging Vlaanderen-Europa, Marnixring Internationale Serviceclub, VOS-Vlaamse Vredesvereniging, VVB-Vlaamse Volksbeweging, met de steun van,Fonds voor Vlaanderen.

Het project geniet ook de medewerking van vtbKultuur, Pro Flandria, Priester Daensfonds, Orde van den Prince, Vlaamse Actieve Senioren, Algemeen Nederlands Verbond, Verbond der Vlaamse Academici, Vlaams Geneeskundigen Verbond en het Comité Buitenlands Beleid Vlaanderen-Nederland.

De conferentie op 12 oktober 2013 bijwonen, kan gratis. Inschrijven vóór 25 september 2013 is evenwel verplicht. Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen via het inschrijfformulier op de link onderaan dit bericht of via mail op info@vlaandereneuropa.eu.

Vermeld bij inschrijving via e-post in de onderwerpregel van uw bericht: “toekomstverkenningen” en noteer in het bericht zelf: “Antwerpen 2013” + voornaam, naam, adres en e-postadres van de personen voor wie u inschrijft.

De inhoud van de studiedag is:
Op weg naar 2020. Welk sociaal beleid voor en door Vlaanderen?
Dit evenement gaat door op: 12 oktober 2013 om 13.30 uur. De conferentie vindt plaats in de Aula Rector Dhanis (Kleine Kauwenberg 14-22, 2000 Antwerpen).
Voor een wegbeschrijving of informatie over openbaar vervoer klik hier : daarna doorklikken op wegbeschrijving > stadscampus > Aula Rector Dhanis).

Plaats van de studiedag:
Aula Rector Dhanis
Stadscampus Universiteit Antwerpen
Kleine Kauwenberg 14-22, 2000 Antwerpen

Hieronder vindt u de tekst van de uitnodiging (tevens ook te zien op de link van dit evenement, onderaan het artikel):

UITNODIGING

Toekomstverkenningen - Richard Celis

Vlaanderen staat voor grote uitdagingen op weg naar 2020 in een almaar dwingender Europese context en een steeds sneller globaliserende wereld. Innovatieve én duurzame antwoorden zijn noodzakelijk op diverse maatschappelijke terreinen. Een aantal prominente verenigingen startte in 2012 met een prestigieus nieuw vijfjarenproject. Het verkent de toekomst voor Vlaanderen en zijn samenleving via publiek debat op academisch niveau. De co-organiserende verenigingen geven de toekomstverkenningen de naam mee van Richard Celis uit waardering voor zijn levenslang engagement om de Vlaamse emancipatie vanuit variërende platformen te actualiseren.

De Toekomstverkenningen openden vorig jaar met een conferentie over de Nederlandse cultuur en taal in een zich integrerend Europa. In 2013 ligt de focus op thema’s als: armoedebestrijding in onze relatief rijke samenleving, actualisering van ons sociaal stelsel in een krimpende economie en een wijzigende demografie, de spanning tussen solidariteit en zelfredzaamheid… De conferentie peilt tegelijk ook naar staatkundige obstakels en opties voor een eigen doeltreffend Vlaams sociaal beleid op maat. En ze staat eveneens stil bij gelijkenissen en verschillen met Nederland qua situatie en beleidsaanpak. De volgende jaren zal de aandacht vooral gaan naar economie en tewerkstelling, migratie, milieu en mobiliteit.

Op weg naar 2020. Welk sociaal beleid voor en door Vlaanderen?

PROGRAMMA:

13.30 uur: Ontvangst met koffie
14.30 uur: Aanvang conferentie
17 uur: Afsluiting met receptie

Welkom en toelichting bij het programma namens de co-organiserende verenigingen door ERIC PONETTE:

Introductie:
Conferentievoorzitter prof. JAN DE GROOF, hoogleraar Europacollege Brugge en Universiteit Tilburg

Visie:
Prof. PAUL SCHNABEL; tot 2013 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau,(Nederland) en hoogleraar Universiteit Utrecht
CAROLINE VEN; gedelegeerd bestuurder Ondernemersplatform VKW
Prof. MARC DE VOS: directeur Itinera Instituut, hoogleraar Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel.

Interventies, commentaar en bevraging vanuit een panel:
ETIENNE VERMEERSCH (hoogleraar em. Universiteit Gent)
RIK VAN CAUWELAERT (journalist en columnist)
INGE VERVOTTE (Welzijnskoepel Emmaüs)

Institutionele obstakels en opties:
Prof. HENDRIK VUYE, hoogleraar Universiteit Namen

Conferentieconclusies, receptie.

De pdf van de uitnodiging vind u op deze link: Studiedag toekomstverkenningen

Neerlandiaprijs voor masterscripties:

Reglement van de Neerlandiaprijs voor scripties

1. De deelname aan de scriptieprijsvraag staat open voor alle studenten aan (Nederlandse, Vlaamse of buitenlandse) hogescholen en universiteiten.
2. De meesterproeven/masterscripties zijn een origineel werk, zij dienen in het Nederlands gesteld te zijn. Ze moeten de Lage Landen in historisch, cultureel, economisch, politiek, maatschappelijk, taalkundig of literair opzicht als onderwerp hebben, ofwel bijdragen tot de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen, of tot de kennis van andere gebieden die tot de Nederlandse taalgemeenschap behoren, of tot de versterking van het belang van het Nederlands in de wereld.
3. De meesterproeven/masterscripties kunnen door de studenten individueel worden ingestuurd, of via de universiteit of hogeschool waar ze als eindwerk zijn aangeboden. In het jaar van de positieve evaluatie van dit eindwerk door een van deze instituten, moet het ingediend worden bij het Algemeen-Nederlands Verbond vzw. De indieners mogen met dit eindwerk niet eerder aan een andere prijsvraag hebben meegedongen.
4. De meesterproeven/masterscripties die in 2013 een positieve academische evaluatie krijgen, moeten het ANV vzw, Gallaitstraat 86, 1030 Brussel per elektronische post (PDF) bereiken tussen 1 juli 2013 en 27 september 2013.
5. De jury wordt aangewezen door het bestuur van het ANV vzw. Hij adviseert het bestuur op grond van het wetenschappelijk gehalte van de scriptie, de opbouw en de taalzorg en de maatschappelijke betrokkenheid.
6. Over de prijs wordt niet gecorrespondeerd. Tegen de toekenning kan geen verzet worden aangetekend.
7. De jury beslist binnen drie maanden na de sluitingsdatum van de inzendingen.
8. De prijs bestaat uit een geldprijs van 1500 euro.
9. De laureaat krijgt de kans zijn/haar bekroonde scriptie (of een relevant deel ervan) uit te geven in de ANV-reeks, op voorstel van en in overleg met de jury en de reeksredactie.
10. De laureaat krijgt de prijs uitgereikt op een plechtigheid die daartoe door het ANV vzw wordt georganiseerd.

Voor meer inlichtingen kan u terecht op het kantoor van de vzw Algemeen-Nederlands Verbond,
Gallaitstraat 86, 1030 Brussel, België, e-post anv.vlaanderen@edpnet.be .

Neerlandiaprijs voor masterscripties 2013

Met deze aankondiging herinneren we u aan de mogelijkheid tot het indienen van een masterscriptie om mee te dingen voor de Neerlandiaprijs (1500 euro, en mogelijk een volledige of gedeeltelijke uitgave van de scriptie).
In 2011 hebben we opgemerkt dat de ingezonden scripties tot twee van de mogelijke kennisdomeinen behoorden, die een wetenschappelijke kijk geven op de in artikel 2 van het bijgevoegd reglement opgesomde lijst van thema’s. Daarom is het nuttig aan te stippen dat de voorgestelde thema’s ruim zijn en door meer disciplines benaderd kunnen worden. Indien de scriptie tot toekomstgerichte en opbouwende voorstellen leidt, is dit bij de beoordeling een pluspunt.
Studenten kunnen zich door de thema’s die in het reglement vermeld worden, laten inspireren bij de keuze van hun onderzoeksveld. Studenten die hun scriptie nu opstellen, en waarvan het onderzoeks- veld beantwoordt aan de gemelde voorwaarden, kunnen baat hebben ingelicht te worden over het bestaan van de Neerlandiaprijs.
Wij verzoeken u, zeer geachte dames en heren, de aandacht van uw studenten te vestigen op deze mogelijkheid tot bijkomende bekroning van hun academische arbeid. De scripties moeten ons kantoor, na een positieve academische evaluatie dit jaar, wel tussen 1 juli en 27 september e.k. bereiken per elektronische post (PDF). Het adres van ons kantoor wordt onderaan deze brief en in het reglement vermeld.
Wij danken u, zeer geachte dames en heren, voor het gevolg dat u aan dit verzoek geeft en tekenen
met bijzondere achting en vriendelijke groet,

Marc Cels, voorzitter ANV vzw

Belangrijke mededeling i.v.m. de Neerlandiaprijs voor scripties 2014

In 2014 zal de Neerlandiaprijs voor scripties uitzonderlijk uitgebreid worden met twee historische thema’s:
1. De periode van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1814-1830), grensoverschrijdend bekeken ;
2. ‘De Groote Oorlog’ of Eerste Wereldoorlog (1914-1918), eveneens bekeken vanuit grensoverschrijdend perspectief.
B.v. het onderwerp ‘Vlaamse/Belgische vluchtelingen in Nederland’ – maar dat is maar een van de vele mogelijke invalshoeken

Voor beide historische thema’s samen zal een afzonderlijke scriptieprijs uitgereikt worden.

Met deze vroege mededeling willen we professoren en docenten de mogelijkheid bieden hun studenten tijdig een onderwerp voor hun scriptie voor te stellen.

Uitreiking Neerlandiaprijs 2012 op 12 juni 2013:

Verslag uitreiking Neerlandiaprijs 2012 - 12 juni 2013

Op 12 juni 2013 werd door de vzw Algemeen-Nederlands Verbond de vierde Neerlandiaprijs voor meesterproeven uitgereikt in Brussel. Die prijs bestaat uit de uitgave van de scriptie (na een herwerking) en uit een bedrag.

De scriptieprijs voor de meesterproeven (masterscripties) die in 2012 werden ingeleverd, ging naar het academisch eindwerk van dhr. Kwinten Van Assche over de problematiek van internering in België, bekeken vanuit een criminologisch en een juridisch standpunt. Het werk draagt dan ook de passende titel “Internering, als de nood het hoogst is…”.

Inhoudelijk heeft Kwinten Van Assche de complexe materie inzake internering proberen te ontkluwen. Deze jonge politie-inspecteur van de zone Brussel-hoofdstad/Elsene steekt zijn humanitaire gedrevenheid niet weg. Hij legt de grote kloof bloot tussen onze gangbare westerse normen en waarden, waarover het Europees Hof van de Rechten van de Mens waakt, en ook ons Grondwettelijk Hof, en de bedenkelijke situatie waarin geïnterneerden zich momenteel in de praktijk bevinden. Daarbij vergelijkt hij de Nederlandse situatie en de Belgische systematisch. Het wordt duidelijk dat België daar dringend best wat van opsteekt.

De vzw Algemeen-Nederlands Verbond heeft dit jaar gekozen voor een thema dat niet tot een te smal bekeken cultureel domein behoort. De bekroonde studie kadert niet binnen het domein van de “Nederlandse taal, kunst en cultuur”, zoals dat soms verengend bekeken wordt. Toch kadert dit werk volkomen binnen de traditie en de geschiedenis van de beweging. In haar toespraak wees prof. dr. Els Ruijsendaal, voorzitter van de Neerlandiaprijsjury, erop dat mr. H.L.A. Visser, de belangrijkste weldoener van het ANV, in 1896 promoveerde op een zeer gelijkend onderwerp: het psychiatrisch toezicht in gevangenissen. De jury van de Neerlandiaprijs 2012 is, rondlezend in dit brede veld van onderzoeksterreinen, tot een keuze gekomen, die andermaal een werk toont waarin de auteur ons een spiegel voorhoudt en nieuwe mogelijkheden aangeeft, ditmaal op het gebied van de bejegening van psychiatrische delinquenten.

De dag van de prijsuitreiking zelf mag gerust een succes genoemd worden.
Zonder de hoogwaardigheidsbekleders uit het stadsbestuur en uit het politiekorps mee te rekenen, woonde een veertigtal mensen de prijsuitreiking en de voorstelling van het boek bij. Er was parlementaire interesse en eveneens konden we twee ambassaderaden begroeten. Ook de uitgeversmaatschappij was vertegenwoordigd.

Het kader van dit evenement was het mooie auditorium in de hoofdgebouwen van de politie van de zone Brussel hoofdstad/Elsene. We werden er heel goed ontvangen.

De namiddag werd ingeleid door voorzitter Marc Cels. Daarna nam de burgemeester van Brussel, dhr. Freddy Thielemans, het woord. Hij loofde de inspanning van de gelauwerde en bekeek de prestatie ook vanuit de nood aan goed gevormde officieren voor zijn korps. Na de burgemeester beklemtoonde dhr. Guido Van Wymersch, korpschef, dat dit een moment was om trots op te zijn. Eveneens stond hij stil bij het thema van het boek. Hierna was het de beurt van Marc Cels, om het belang van de prijs en van de vereniging in het huidig maatschappelijk leven te situeren. Nadien kwam prof. dr. Els Ruijsendaal, als voorzitter van de jury die de inzendingen voor meesterproeven beoordeelt, aan het woord. Zij benadrukte de belangrijkheid van het werk en de reden waarom deze scriptie werd bekroond met de prijs.

Uit de handen van burgemeester ontving Kwinten Van Assche het eerste exemplaar van zijn boek. Penningmeester Jan Deckers overhandigde het prijsbedrag. De laureaat richtte hierna vrij ontroerd een dankwoord tot allen die hem deze kans geboden hadden: ouders, vriendin, de prijsgevers... Na dit dankwoord werden de aanwezigen op een keurige receptie vergast in een aanpalende zaal. Daar signeerde de auteur zijn werk.

Het werk “Internering, als de nood het hoogst is…” is beschikbaar bij de vzw Algemeen Nederlands Verbond voor de democratische prijs van 12 € (voor leden 12, voor niet-leden 14, + 1 euro verzendingskost).

Uitreiking scriptieprijs 2012: toespraak voorzitter Marc Cels

Mijnheer de burgemeester, mijnheer de korpschef, dames en heren,

Vooraleer de voorzitter van de jury van de Neerlandiaprijs voor meesterproeven ons zal meedelen waarom de proeve van de heer Kwinten Van Assche niet enkel prijzenswaardig is, maar ook als te lauweren voorgesteld werd, wil ik even stilstaan bij de groei en bij de betekenis van deze prijs.

De prijs en onze vereniging, de vzw Algemeen-Nederlands Verbond, ademen dezelfde geest uit.

Burgemeester Freddy Thielemans heeft ons zopas herinnerd aan de stichting van de vereniging in 1895, enkele meters hiervandaan.

Het was, in een ander tijdskader, de bedoeling van de stichters, onder meer van dr. Hippoliet Meert,

-om bij te dragen tot de eenheid van de Nederlandse taal en cultuur, met erkenning van de diverse taalregisters;

-om bij te dragen tot de erkenning van het Nederlands als taal in het hoger onderwijs en in de wetenschap, toen in België ongeweten;

-om bij te dragen tot de samenwerking tussen de Nederlandstalige gebieden, met de Lage Landen als kerngebied.

Vandaag leven we in een ander tijdskader. Ook stad en staten evolueren. De wereld is er een geworden van grote gehelen en van kleine, die de aandacht trekken en krijgen: mijn dorp, mijn stad of mijn stadswijk enerzijds, de wereld als geheel anderzijds. Ertussenin ligt dan veel ongeziene of miskende werkelijkheid, waarop Schumacher veertig jaren geleden in zijn “Hou het klein” wees, én dat wat in een of andere mate reeds tot een politieke werkelijkheid geworden is, bijvoorbeeld Vlaanderen, België, Europa. Het zijn, met schaalverschil, intermediaire schalen tussen dorp en planeet. Ik beperk me om redenen van tijd en eenvoud tot deze vormen van schaaldifferentiatie. Het is het kader van intermediaire schalen die ertoe doen. De Lage Landen en de Nederlandse taal en cultuur behoren hiertoe.

Op een andere wijze dan in 1895 is het vandaag belangrijk dat aanstormende en geschoolde jonge volwassenen zich verlokt weten om het belang van deze intermediaire schalen in te zien en het ervoor op te nemen. Wat kunnen wij, Nederlandstaligen, over onze gemeenschappelijke staatsgrenzen heen voor mekaar betekenen bij de opbouw van humaniteit? Daarbij gaat het evenzeer over de menselijkheid en de medemenselijkheid hier én elders: wat kunnen we voor dat ‘elders’ betekenen? Wat betekent dat ‘elders’ voor de bevordering van de menswaardigheid hier?

Het zijn dergelijke vragen die in het bestuur van het Algemeen-Nederlands Verbond leefden, dat toen onder de leiding stond van mevrouw Els Ruijsendaal, nu de voorzitter van de jury van de Neerlandiaprijs voor meesterproeven. Zo ontstond de idee een prijs uit te schrijven voor jong academisch talent, dat in het macrokader van de hedendaagse wetenschap in het Nederlands zou bijdragen tot de behartiging van de Nederlandse taal en van onze gezamenlijke cultuur, tot de behartiging van de laaglandse samenwerking ter bevordering van democratie en humaniteit.


Hierbij mochten studenten uit alle wetenschappelijke disciplines zich uitgenodigd voelen.

De samenwerking tussen de havens van dit deltagebied, de onderlinge communicatie, al of niet met hoge snelheid en weinig stopplaatsen, de verspreiding van de wetenschap en de kunst in, naar en vanuit de Lage Landen, vormen van juridische en politieke samenwerking, ... het lijstje van wetenschappen is niet beperkt, het lijstje van onderwerpen is nooit af.

In 2008 werd de prijs voor het eerst toegekend aan een afgestudeerde van de Vrije Universiteit Brussel, mevrouw Priscilla Valkeneers, een kunsthistorica. Zij had laatgotische gewelfschilderingen in het hertogdom Brabant bestudeerd. De prijs werd met een Leidse studente gedeeld.

Onze vereniging zonder winstoogmerk heeft dit initiatief verder uitgebouwd en toekomst gegeven. Vorig jaar ging de prijs naar een UCL-studente, mevrouw Hélène Vancompernolle, voor haar werk over taalnormgevoeligheid in Vlaanderen. En nu staan we heel dicht bij de volgende prijsuitreiking.


Het is duidelijk dat ik zeer onvolledig en ondankbaar zou zijn indien ik de juryleden voor hun leeswerk en voor hun beoordelingsadvies ten aanzien van het bestuur niet zou danken. Evenzeer wil ik de redactieraad danken, die deze jaren gezorgd heeft dat met de gelauwerde auteurs het traject gegaan werd van scriptie naar boek.
Ook de uitgever, hier aanwezig, wil ik danken voor de prettige samenwerking.

Ten slotte, voor ik het woord geef aan prof. dr. Els Ruijsendaal, juryvoorzitter, wil ik u, mijnheer de burgemeester, mijnheer de korpschef, van harte danken voor de verleende gastvrijheid, zo dichtbij ons stichtingsoord, en voor de receptie die ons straks aangeboden wordt.

Mevrouw Ruijsendaal, u heeft het woord.

Uitreiking scriptieprijs 2012: toespraak juryvoorzitter Els Ruijsendaal

Mijnheer de Burgemeester, Mijnheer de korpschef, Mijnheer de voorzitter van het Algemeen-Nederlands Verbond vzw, Mijnheer de laureaat, Dames en heren,

Ik heb de eer en het genoegen mede namens de jury in enkele woorden aan te geven waarom hier voor ons een boek ligt met de titel Internering – Als de nood het hoogst is ... van de hand van Kwinten Van Assche.

In 2009 startte de Neerlandiaprijs voor scripties met de bekroning van Interregionale culturele samenwerking binnen de Euregio Maas-Rijn van de nog zeer jonge Ellen Buntinx van de UA. Het werd conform het reglement in boekvorm uitgegeven. De gouverneur van de betrokken Euregio, de heer Herman Reynders, schreef in zijn voorwoord dat deze laureate, die aan zijn euregio concrete oplossingen bood voor het referentiekader van de euregio’s, de bestuurders een spiegel voorhield en nieuwe mogelijkheden aangaf die op schaal van de burger waren gezet: laat de burger deelnemen aan de huidige ontwikkelingen over de grens in plaats van ze alleen maar te ondergaan, was haar recept.

In de jaren erna kwamen zeer relevante en mooie historische en taalkundige scripties naar voren, waaruit onder meer de belangstelling voor de huidige taalveranderingen bleek. De aanmoediging, die onze prijs beoogt, wordt nu op veel universiteiten, van Gent tot Groningen, gewaardeerd. Het werk van de jury is er door het snel groeiende aantal inzendingen niet eenvoudiger op geworden: de vakgebieden strekken zich nu ook verder uit dan de ons zo vertrouwde taal- en letterkunde en geschiedenis.


De jury van de Neerlandiaprijs 2012 is, rondlezend in dit brede veld van onderzoeksterreinen, tot een keuze gekomen, die andermaal een werk toont waarin de auteur ons een spiegel voorhoudt en nieuwe mogelijkheden aangeeft, ditmaal op het gebied van de bejegening van psychiatrische delinquenten.

Hier was een thema gekozen en behandeld, dat beslist toe is aan een maatschappelijke discussie: de rechten en de behandeling van gedetineerden en met name de geestelijk gestoorden onder hen – en dat ook vergelijkenderwijs in de Lage Landen. Het was nodig dat dit geschreven werd en het onderwerp is naar de mening van de jury in goede handen gebleken. Het bestuur heeft die keuze dan ook bekrachtigd.

Leden van het Algemeen-Nederlands Verbond en allen die op dit gebied historisch bezig zijn, moeten bij het verschijnen van dit boek wel een heel bijzonder gevoel hebben: mr. H.L.A. Visser, de man die de helft van zijn vermogen heeft nagelaten aan het ANV, waaruit de bekende Visser-Neerlandiaprijzen zijn voortgekomen, promoveerde in 1896 op een vooruitstrevend proefschrift getiteld Psychiatrisch toezicht in gevangenissen. Hij brak daarin een lans voor een ander detentie¬regime van psychiatrische delinquenten, een regime dat voeling zou houden met “de steeds toenemende eischen der psychiatrie” (p. 2). Vissers zoektocht was er een “naar het evenwicht tussen compassie met de zieke medemens die ontspoort, en maatschappelijke gestrengheid jegens de misdadiger.” (p. 39).

Kwinten Van Assche heeft ruim een eeuw nadien dat evenwicht opnieuw aan de orde gesteld, maar nu vanuit de inmiddels gevestigde traditie van aanwezigheid van de psychiatrie en andere kennisgbieden. Hij heeft gekeken naar die compassie met de zieke medemens en zich afgevraagd of het strafrecht en dus de maatschappij met de huidige praktijk nog wel tevreden kon zijn. Het is in tweeërlei opzicht bijzonder deze twee werken in één lijn te zien: de ontwikkeling zelf van toen tot nu, en de compassie van Van Assche met het recht en de mens. Daarbij geeft de vergelijking tussen het Belgische en het Nederlandse interneringssysteem aan dat wij als Lage Landen veel van elkaar kunnen leren. In gewone, zuivere, bijna foutloze taal in heldere structuren lezen wij een betoog over de rechtssituatie van psychiatrische delinquenten: de geschiedenis, de betrokken landen, de Europese context. Wij mogen Kwinten Van Assche feliciteren met een vertoog dat de theorie in haar werking in de praktijk aanwijst en aangeeft dat er nog veel ten goede kan veranderen, ja moet veranderen!

Geachte laureaat, wij wensen u een succesrijke voortgang toe op het pad dat u ingeslagen bent.kwinten Van Assche

Kwinten Van Assche

Overhandiging prijs

Overhandiging Neerlandiaprijs


Groepsfoto

Groepsfoto

Burgemeester

Burgemeester


Korpschef politie

Korpschef politie

Marc Cels

Marc Cels


Els Ruijsendaal

Els Ruijsendaal

Publieksfoto

PublieksfotoANV PUBLICATIEREEKS

In 2013 werd de publicatiereeks van ANV vzw uitgebreid met een nieuw boek: Internering, als de nood het hoogst is..., geschreven door Kwinten Van Assche
Hieronder volgt de prijslijst. Niet-leden betalen meer dan ANV vzw-leden. Bij betaling van ons lidmaatschap (25 €) krijgt u gratis 2 boekjes thuis opgestuurd.


Titel Auteur Leden Niet-leden
- Interregionale culturele samenwerking binnen de euregio Maas-Rijn: Een analyse Ellen Buntinx 5,50 € 7 €
- Inventaris culturele en wetenschappelijke instituten van Vlaanderen en Nederland in het buitenland werkgroep De Nederlanden in de Wereld 4,00 € 5 €
- Dr. F.A. Snellaert (1809-1872): Wegbereider van het Algemeen-Nederlands VerbondYvo Peeters (red.) 5,50 € 7 €

- Een nieuw begin? Gratieverlening naar aanleiding van de Blijde Intrede van Albrecht en Isabella (1599)

Inge Van Bamis 7,50 € 9 €

-Normgevoeligheid: Attitude van Vlaamse jongeren ten aanzien van het Standaardnederlands, de tussentaal en het dialect
Hélène Vancompernolle 5,50 € 7 €

- Dialectverlies of dialectrevival? Actueel taalgedrag in Vlaanderen
Joris Van Ouytsel 12,0 € 14 €
- Internering, als de nood het hoogst is...Kwinten Van Assche 12,0 € 14 €

De boeken zijn te verkrijgen bij ons secretariaat. Als je een boek wil bestellen, stuur dan hiervoor een mail naar Robert Vercauteren, secretariaatsmedewerker.

ANV2_1 ANV2_3 ANV2_2

deel4_IVB_________________ deel5_HVC_________________ deel6_JVO

boek7.anv

Onze vereniging geeft in eigen beheer een zevende ANV-boek uit. De eerste 6 delen in deze reeks zijn reeds in de vorige jaren verschenen. (zie verenigingsnieuws)

Op 12 juni 2013 werd in Brussel de nieuwe ANV vzw-publicatie voorgesteld. Het is een masterscriptie waarvan de auteur deel nam aan de ANV vzw-scriptieprijs. U kan dit boek bij ons op kantoor bestellen. Stuur hiervoor een mail naar

De scriptieprijs voor de meesterproeven (masterscripties) die in 2012 werden ingeleverd, ging naar het academisch eindwerk van dhr. Kwinten Van Assche over de problematiek van internering in België, bekeken vanuit een criminologisch en een juridisch standpunt. Het werk draagt dan ook de passende titel “Internering, als de nood het hoogst is…”.

Inhoudelijk heeft Kwinten Van Assche de complexe materie inzake internering proberen te ontkluwen. Deze jonge politie-inspecteur van de zone Brussel-hoofdstad/Elsene steekt zijn humanitaire gedrevenheid niet weg. Hij legt de grote kloof bloot tussen onze gangbare westerse normen en waarden, waarover het Europees Hof van de Rechten van de Mens waakt, en ook ons Grondwettelijk Hof, en de bedenkelijke situatie waarin geïnterneerden zich momenteel in de praktijk bevinden. Daarbij vergelijkt hij de Nederlandse situatie en de Belgische systematisch. Het wordt duidelijk dat België daar dringend best wat van opsteekt.

De vzw Algemeen-Nederlands Verbond heeft dit jaar gekozen voor een thema dat niet tot een te smal bekeken cultureel domein behoort. De bekroonde studie kadert niet binnen het domein van de “Nederlandse taal, kunst en cultuur”, zoals dat soms verengend bekeken wordt. Toch kadert dit werk volkomen binnen de traditie en de geschiedenis van de beweging.
Mr. H.L.A. Visser, de belangrijkste weldoener van het ANV, promoveerde in 1896 op een zeer gelijkend onderwerp: het psychiatrisch toezicht in gevangenissen.


Overige publicaties

3_eeuwen
In deze publicatie wordt voor het eerst een proeve van algemeen
overzicht gegeven van drie eeuwen Nederlandse letteren in Noord-Frankrijk.
Niet minder dan 100 auteurs worden aan de lezer voorgesteld.
De auteurs van dit werk hopen hiermee een basis te vormen
voor een nieuwe allesomvattende bloemlezing.cover spoorverkeer

In deze publicatie zal het de lezer duidelijk worden dat de Europese gedachte
tot grensoverschrijdende samenwerking in de hoofden
van de verschillende bestuurders slechts langzaam vorm begint
te krijgen, en dat bovendien de concrete uitwerking dikwijls achterblijft.

Dit werk biedt een boeiende wandeling aan doorheen de geschiedenis
van het openbaar vervoer in de grensstreek van Vlaanderen en Frankrijk.